کارگاه توانمندسازی با موضوع 'مطالبه گری اجتماعی'

    1. زمان ثبت نام پایان یافته
    2. حضوری: رایگان مجازی : ندارد