موبایل گرافی

    1. زمان ثبت نام پایان یافته زمان ثبت نام پایان یافته
    2. حضوری: 900000 ریال مجازی: 700000 ریال