مکالمه زبان عربی با لهجه عراقی (ویژه اربعین)

    1. ظرفیت دوره حضوری تکمیل شد
    2. حضوری: رایگان مجازی : ندارد