شرایط دریافت گواهینامه

با توجه به اینکه دوره های آموزشی در دو قالب حضوری  و مجازی اجرا می گردد هر گروه شرایط خاص خود را برای دریافت گواهینامه پایان دوره دارد.

دوره های حضوری :
- تعداد غیبت های دانشجو از حد مجاز بیشتر نشده باشد.
- کسب نمره حدنصاب در آزمون پایانی
- ارائه تکلیف پایان دوره (در صورت درخواست تکلیف در دوره) در تاریخ مقرر
 
دوره های مجازی :
- بارگیری محتوای آموزشی صرفا از طریق سایت رسمی موسسه ساطع
- نداشتن غیبت غیرمجاز در جلسات آنلاین
- کسب نمره حدنصاب در آزمون پایانی
- ارائه تکلیف پایان دوره (در صورت درخواست تکلیف در دوره) در تاریخ مقرر